archives

TV/Satellit nyheter

This category contains 524 posts

SVT lägger ner ”vem vet mest” för att satsa på webben istället

Sveriges Television kommer att dra ner på innehållet i den vanliga TV:n för att istället satsa på webben. Detta skriver Lena Glaser, programdirektör för Sveriges Televsion på SVT:s hemsida. Istället för att satsa på den linjära vanliga TV:n skall pengarna satsat på SVT play, detta innebär att man tar pengar från de programmen som de äldre tittar på till att få yngre tittare. I likhet med den trend som råder på SVT vill man ha yngre medarbetare och program som vänder sig till en yngre publik.

Premiärer på nya program säger man också kommer att ske mer på SVT play i fortsättningen och inte i den vanliga tv:n. Det populära ” Vem vet mest” kommer i fortsättningen endast att sändas en gång i veckan på lördagar för att istället satsa pengarna man får över på webben och yngre tittare. Man säger dock att man kommer att ha kvar ett brett och rikt programutbud i den gamla linjära tv:n men med betydligt mindre pengar.

Efter detta kommer man att se över underhållningsprogrammen som även dom kommer att förändras, vi har redan sett att Moreus med mera inte kommer tillbaka nästa sommar. Musikprogram och underhållning är något som SVT var bra på för många år sedan idag finns nästan bara Allsång på Skansen kvar av dessa. Varför inte låta vanliga svenska artister åter få komma i fokus, där slår TV 4 Sveriges Television med program som: Tack för dansen som inte skulle kunna gå i SVT idag om man inte blandar in Hårdrock i själva programmet.

Allmänhetens syn på inflytande över svensk radio och tv

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell fråge-undersökning i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat Samhälle, Opinion och Medier. Myndigheten för press, radio och tv har samverkat med SOM-institutet och deltagit med frågeställningar i undersökningen sedan 2013. Syftet med samverkan är bland annat att mäta hur allmänheten bedömer olika aktörers inflytande över innehållet i svensk radio och tv.

Nedan följer en sammanfattande analys av svaren på frågeställningen som gäller uppfattningen om olika gruppers inflytande över innehållet i svensk radio och tv. De svarande i undersökningen har fått ta ställning till på förhand givna aktörer: journalister, mediernas ägare, politiker, staten, intresseorganisationer, annonsörer, näringslivet samt allmänheten.

De grupper som bedöms ha störst inflytande över innehållet i svensk radio och tv är tveklöst journalister och mediernas ägare, det vill säga de aktörer som på olika sätt står närmast innehållet. Annonsörer och näringsliv är aktörer som också bedöms ha förhållandevis stort inflytande medan staten tillskrivs liten roll och allmänheten i stort sett ingen alls. Bedömningen av inflytande i radio och tv har nu mätts under fyra år – 2013-2016 – och vi kan se vissa förändringar över tid. Inflytandet från externa aktörer upplevs ha ökat och störst uppgång noteras för politikerna, näringslivet, staten och de stora intresseorganisationerna. Även inflytandet från mediernas ägare bedöms ha ökat över de här åren.

Olika grupper i samhället gör lite olika bedömningar när det gäller inflytandet över innehållet i svensk radio och tv. Frågorna har testats mot olika demografiska bakgrundsfaktorer, politiska faktorer samt nyhetskonsumtion. Just nyhetstittande inverkar på flera av bedömningarna genom att personer som har en mer frekvent vana att ta del av tv-nyheter tillskriver de flesta aktörerna större inflytande än vad personer som inte tittar på tv-nyheter gör. Framför allt är det konsumtionen av Rapport och Aktuellt i SVT som inverkar på bedömningarna. Äldre och medelålders upplever att journalister, ägare, intresseorganisationer, annonsörer och näringsliv har stort inflytande, medan yngre personer utmärker sig genom att tillskriva allmänheten en större betydelse för mediernas innehåll. Personer med högre utbildning är också mer benägna att tillskriva de olika aktörsgrupperna stort inflytande än vad personer med låg utbildning är. Liknande mönster återfinns bland personer med stort politiskt intresse i jämförelse med personer med lågt eller inget politiskt intresse.

En faktor som har betydelse för bedömningen, men på lite olika sätt beroende på vilken aktör som avses, är mellanmänsklig tillit. Svarspersonerna har fått ta ställning till i vilken utsträckning de litar på människor i allmänhet. De som har hög tillit till andra bedömer journalisters och näringslivets inflytande vara stort, medan personer med låg tillit till andra lyfter fram politikers och statens inflytande över innehållet i svensk radio och tv. Politisk orientering har också viss betydelse för vilka bedömningar som görs så till vida att personer som säger sig stå politiskt till höger tillskriver journalister, staten och politiker mer inflytande medan personer som säger sig stå politiskt till vänster i större utsträckning menar att annonsörer och näringsliv har inflytande över innehållet.

Även om vissa skillnader mellan olika gruppers bedömningar kan skönjas är de förhållandevis små och det sammantagna intrycket är att svenskarna gör en förhållandevis likartad bedömning av inflytandet över innehållet i svensk radio och tv. Mediernas egna aktörer står, mätt på det här sättet, starka, annonsörerna har en betydande roll medan allmänheten bedöms vara svag.

Avsiktsförklaring angående resor till högriskområde

Sveriges ledande medieföretag har idag kommit överens om en gemensam avsiktsförklaring angående resor till högriskområden. Syftet är att etablera en branschgemensam hållning med det yttersta målet att stärka säkerheten för våra medarbetare och uppdragstagare.

Överenskommelsen omfattar ett antal krav, däribland:

• Varje resa till högriskområde ska föregås av en genomlysande riskanalys innan beslut om resa fattas

• Varje medarbetare som sänds till högriskområde ska ha genomgått en kvalificerad säkerhetsutbildning

• Varje medarbetare som sänds till högriskområde ska ha relevant och uppdaterad fältmässig akutsjukvårds­utrustning och annan lämplig skyddsutrustning

• I de fall företagen skickar kontrakterade frilansande journalister eller fotografer till högriskdestinationer tar företagen samma ansvar för dem, och ställer samma krav på dem, som för anställd personal

Företagen avser också att gemensamt fortsätta utveckla säkerhetsarbetet i olika arbetsgrupper.

Avsiktsförklaringen finns redovisad i sin helhet i bifogad pdf.

Casten Almqvist, VD TV4 
Cilla Benkö, VD Sveriges Radio 
Lotta Edling, chefredaktör Dagens Industri 
Fredric Karén, chefredaktör Svenska Dagbladet 
Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen 
Sofia Olsson Olsén, VD och chefredaktör Aftonbladet 
Hanna Stjärne, VD SVT 
Peter Wolodarski, chefredaktör Dagens Nyheter

Vädret Karlstad

Vädret Stockholm

Kategorier

Arkiv